Nauka w ośrodku

Szkoła Podstawowa

Edukacja w Szkole Podstawowej podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

  • I etap edukacyjny -Edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III)
  • II etap edukacyjny-Kształcenie przedmiotowe (klasy IV-VIII)

I etap edukacyjny – Edukacja wczesnoszkolna

Pierwszy etap szkoły podstawowej trwający trzy lata obejmuje kształcenie zintegrowane. Oznacza to, że nie ma podziału na przedmioty. Nauczyciel prowadzi zajęcia według ustalonego przez siebie planu, regulując czas nauki i przerw w zależności od aktywności
i możliwości uczniów. Kształcenie na tym etapie jest procesem złożonym i wieloetapowym, ma charakter wprowadzający dziecko do dalszego kształcenia – nauczania i wychowania na szczeblach wyższych.
Kształcenie na tym etapie jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Ma ono charakter zintegrowany.

II etap edukacyjny – Kształcenie Przedmiotowe

Uczniowie klasy VIII przystępują w II semestrze nauki do sprawdzianu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, mającego na celu zbadanie stopnia opanowania zdobytych wiadomości i umiejętności. Uczniowie otrzymują do rozwiązania zestawy egzaminacyjne dostosowane do ich stopnia sprawności intelektualnej.

Szkoła Branżowa I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia umożliwia absolwentom szkoły podstawowej kontynuację nauki, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego zawodowo życia.
Realizację zadań statutowych Szkoła realizuje we współpracy z pracodawcami, u których odbywa się praktyczna nauka zawodu.
W placówce kształcimy zawodowo młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferowane przez nas kierunki to:

  • kucharz
  • cukiernik
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  • sprzedawca
  • stolarz
  • piekarz
  • murarz-tynkarz
  • i inne

Dostosowując naszą ofertę do zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy, jesteśmy w stanie uruchomić kolejne kierunki kształcenia w zawodach , na które istnieje zapotrzebowanie.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy.

Celem jest także: utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości przez:

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.

Okres nauki trwa 3 lata.
Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem  specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

 Głównym celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest efektywne przygotowanie  do dorosłości.
Jesteśmy zdecydowanie nastawieni na kształtowanie kompetencji społecznych, zawodowych i komunikacyjnych, które jako istotne priorytety w edukacyjne, pomogą w przyszłości naszym podopiecznym na możliwie samodzielne i niezależne funkcjonowanie.

Przewiń do góry