Internat

Życie internatu

Na terenie placówki funkcjonują grupy wychowawcze, które zapewniają opiekę w  internacie dla około 40 uczniów. W internacie dostępnych jest 72 miejsca dla dziewcząt i chłopców będących uczniami naszej placówki. Praca odbywa się w 4 grupach wychowawczych. Każda z nich ma swojego wychowawcę. Kryterium przydziału do grup jest płeć i wiek oraz poziom rozwoju intelektualnego i społecznego.

Wychowankowie mają zapewnione atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu poprzez spacery, wycieczki piesze i autokarowe, wyjścia do kina i teatru oraz możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań o charakterze technicznym, komputerowym, plastycznym, kulinarnym, wokalno-muzycznym, ekologicznym i turystycznym. Realizowane są one podczas zajęć zorganizowanych na terenie budynku oraz poza nim.

Internat pracuje od poniedziałku do piątku.

Praca z dziećmi odbywa się w oparciu o miesięczne plany pracy tworzone na podstawie Rocznego Planu Pracy Internatu oraz Kalendarza Imprez Szkolnych i Internackich i Program Profilaktyczny Placówki w danym roku szkolnym. Ma ona charakter dydaktyczno-opiekuńczo – wychowawczy i polega na usamodzielnianiu dzieci w zakresie higieny osobistej, wdrażaniu do przestrzegania podstawowych norm społecznych, uczeniu dbałości
o ład i porządek w najbliższym otoczeniu, przygotowaniu do pełnienia ról społecznych.

Przewiń do góry